مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف از انتشار مجله فنی مهندسی فناوریهای نوین در سیستم های انرژی ایجاد زمینه لازم به منظور چاپ تحقیقات علمی در زمینه های مزتبط با سیستم های نوین انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، محیط زیست، بهینه سازی انرژی و نفت گاز با تاکید بر مدل سازی مهندسی و تحقیقات آزمایشگاهی می باشد. برای این منظور دانشگاه صنعتی قوچان موفق به اخذ امتیاز نشریه علمی مجله فنی مهندسی فناوریهای نوین در سیستم های انرژی گردیده است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی:
http://journal.qiet.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب