مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی- هیات تحریریه
اعضای نشریه فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژِ

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول:
  • دکتر محمد جوادی (استادیار دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان)
سردبیر:
  •  دکتر محمد علی امین یزدی (استادیار دانشگاه مهندسی فناوری های نوین در قوچان)

اعضای هیات تحریریه:
  •  دکتر مهدی پورافشاری (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
  • دکتر محمد پسندیده فرد (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
  •  دکتر جلیل رضائی پژند (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
  • دکتر علی کریم پور (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
  • دکتر محسن کهرم (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
  •   دکتر محمد مقیمان (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
  •  دکتر هادی هادی زاده (استادیار دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان)
  • دکتر محمد علی امین یزدی (استادیار دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان)


نشانی مطلب در وبگاه مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی:
http://journal.qiet.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب